ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


ઉત્પાદન ની માહિતી


  • સામાન્ય રીતે પુખ્ત વય (૧ર થી ૧૫ વર્ષ) ના ઝાડ પ્રતિવર્ષ ૧ર૦ થી ૧૫૦ કિ. ગ્રા. જેટલું  ફળનું ઉત્પાદન આપે છે.