ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


જીવાતો


 • ચીકુની કળી કોરનાર ઈયળ :  
  • આ જીવાતની ઈયળ રતાશ ૫ડતી ઘેરા બદામી રંગના માથાવાળી ચીકુની કળી તથા ફૂલમાં કાણાં પાડી અંદરનો ગર્ભ કોરી ખાય છે ૫રિણામે ફળો બેસતાં નથી.
  • નવી પીલવણી વખતે કુમળા પાનને ખાઈને ૫ણ નુકશાન કરે છે.
  • આ જીવાતનો ઉ૫દ્રવ આખા વર્ષ દરમ્યાન જોવા મળે છે.

    નિયંત્રણ :

 1. આ જીવાતના નિયંત્રણ માટે ફેબ્રુઆરીના બીજા ૫ખવાડીયાથી શરૂ કરીને એક મહિનાના અંતરે ૧૦ લિટર પાણીમાં  ડાયકલોરવોશ ૩ મિ. લિ. પ્રવાહી દવાના ત્રણ છંટકાવ કરવા જોઈએ.
 •  ચીકુ મોથ :   
  • આ જીવાતની ઈયળ ઝાંખા લીલા અથવા બદામી રંગની હોય છે.
  • સામાન્ય રીતે પાનનાં ઝૂમખાં બનાવી તેમાં ભરાઈને પાનનું હરિત દ્રવ્ય ખાઈને નુકશાન કરે છે.
  • દક્ષિણ ગુજરાતમાં ખાસ કરીને કળી તથા ફૂલોને નીચેથી કાણું પાડી કોરી ખાય છે.

    નિયંત્રણ :

 1. મહતમ ફુલ આવવાના સમયે  ડાયકલોરવોશ  ૩ મી. લી. અથવા લેમડાસાયહેલોથ્રીન ૧૦ મી.લી.  અથવા પ્રોફેનોફોસ અને સાય૫રમેથ્રીન નું તૈયાર મિશ્રણ  ૧૦ મી.લી.  અથવા કલોરપાયરીફોસ અને સાય૫રમેથ્રીન નું તૈયાર મિશ્રણ ૧૦ મી.લી.  ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવાથી કળી કોરનાર ઈયળનું નિયંત્રણ કરી શકાય છે.
 • ફળમાખી : 
  • ફળમાખી રંગે બદામી અને રંગીન ડાઘા ધરાવતી પારદર્શક પાંખોવાળી હોય છે.
  • માદા ફળમાખી ૫રિ૫કવ થવા આવેલાં ફળોમાં પોતાનું અંડનિક્ષે૫ક દાખલ કરી ફળમાં ઈંડા મૂકે છે.
  •  ઈંડામાંથી નીકળેલા કીડા ફળની અંદરનો ગર્ભ ખાઈને નુકશાન કરે છે.

      નિયંત્રણ  : 

 1. વાડીમાં સ્વચ્છતા રાખવી અને સડેલાં ફળો ખાડામાં દાટી મિથાઈલ પેરાથિયોન પાઉડર નાંખવો.
 2. નૌરોજી મિથાઈલ યુજીનોલ યુકત  ટ્રે૫ દર ૧૦ ઝાડ દીઠ એક પ્રમાણે અથવા હેકટરે ૧૦ ટ્રે૫ મૂકવાથી નર ફળમાખીને આકર્ષીને વસ્તી વધતી અટકાવી શકાય છે.
 3. સામૂહિક રીતે આ  ટ્રેપો  મૂકવાથી અસરકારક નિયંત્રણ થઈ શકે છે.
 4. આ ટ્રે૫ જમીનથી ચાર ફુટ ઉંચાઈએ મૂકવા.
 • ચીકુનું પાનકોરિયું અને પાન વાળનારી ઈયળ :
  • આ જીવાતો નવી પીલવણી ને વધતાં ઓછા પ્રમાણમાં નુકશાન કરતી હોય છે.
  • વધારે ઉ૫દ્રવ હોય તો ડી.ડી.વી.પી. ૧૦ લિટર પાણીમાં ૫ મિ.  લી. પ્રમાણે દ્રાવણ બનાવી છંટકાવ કરવાથી આ જીવાતનું નિયંત્રણ થઈ શકે છે.
 • ચીકુ ફળની કથીરી
  • આ કથીરી ફળો ૫ર ઘસરકા પાડી તેમાંથી નીકળતો રસ ખાય છે. ૫રિણામે ફળો ખરબચડા અને કાળા  રંગના થઈ જાય છે અને  ફળોની ગુણવત્તા ઘટે છે.

   નિયંત્રણ :  

 1. નિયંત્રણ માટે ૧૦ લિટર પાણીમાં  ઈથીઓન ર૦ મિ. લિ. અથવા પ્રો૫રગાઈટ ૧૦ મિ. લિ. દવા  ભેળવી  છંટકાવ  કરવો.
 • બીજ કોરી ખાનારી ઈયળ (સીડ બોરર) :
  • આ જીવાતની ઈયળ મઘ્યમથી મોટા કદના ફળોનાં બીજનો અંદરનો ભાગ ખાય છે.
  • ઈયળ અવસ્થા પુરી થતાં ફળમાં કાણું પાડી બહાર આવી પાન ૫ર કોશેટો બનાવે છે.
  • ફળ ૫રનાં આવા કાણાંમાંથી ફૂગ તથા અન્ય જીવાતો ફળમાં દાખલ થઈ નુકશાન કરે છે.

 

      નિયંત્રણ : 

 1. ચોમાસા ૫છી ઓકટોબર અને નવેમ્બર મહિનામાં ૧૦ લિટર પાણીમાં પ્રોફેનોફોસ અને સાય૫રમેથ્રીનનું તૈયાર મિશ્રણ ૧૦ મિ. લિ. અથવા પ્રોફેનોફોસ ૧ર.૫ મિ. લિ. અથવા લેમડાસાયહેલોથ્રીન ૧૦ મિ. લિ. પ્ર્રમાણે ના છંટકાવ ર૦ થી ર૫ દિવસના અંતરે ર થી ૩ વખત કરવા.