ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


પીયતની સંખ્યા


  • ૮ થી ૧0  દિવસના અંતરે ૧પ થી ર0 પિયતની જરૂરીયાત રહે છે.