ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


દેશી ખાતર


ફેરરોપણી પહેલા જમીનમાં ૨0 ટન/હે. છાંણીયુ ખાતર આપવું.