ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


વાવેતરનું અંતર અને બીજનો દર


  • વાવેતરનું અંતર  : ૧૫ x  ૧૦ સે.મી
  • બીજદર : ૮  થી ૧૦ કિ, ગ્રામ પ્રતિ હેકટર 
  • ફેર રો૫ણી : ૪૫ થી ૫૦ દિવસે