ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


પાકનો વાવેતર સમય


ચોમાસુ પાક : મે - જુન:  ધરૂ ઉછેર,  જુલાઈ-ઓગષ્‍ટ : ફેરરોપણી કરવી