ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


પ્રચલિત જાતો


નાસિક-૫૩, એગ્રી ફાઉન્ડ ડાર્ક રેડ, બી-૭૮૦, ભીમા સુપર, ભીમા રાજ, ભીમા રેડ, ફૂલે સફેદ