ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


અન્ય વિગત


  • મંડપ અથવા ટેકા પધ્‍ધ્‍તિનો ઉપયોગ કરવાથી સારી ગુણવત્‍તાવાળું વધુ ઉત્‍પાદન મેળવી શકાય છે.