ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


પીયતની સંખ્યા


  • ચોમાસુ પુરુ થયા બાદ ૧૫ થી ર૦ દિવસના ગાળે પીયત આ૫વા.