ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


દેશી ખાતર


  • ૧ર થી ૧૫ ટન પ્રતિ  હેકટર, સારુ કોહવાયેલુ  છાણીયું ખાતર જમીન તૈયાર કરતી વખતે આ૫વું.