ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


રાસાયણિક ખાતર


  • ર૫:ર૫:ર૫ નાફોપો કિ/હે જમીન તૈયાર કરતી વખતે પાયામાં આ૫વું અને રપ કિલો નાઈટ્રોજન ૩૦ થી ૩પ દિવસે આ૫વું