ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


વાવેતર સમય


  • ચોમાસુ :  જુન – જુલાઈ
  • ઉનાળુ: જાન્‍યુઆરી-ફેબુઆરી