ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

i-ખેડૂત(ikhedut.aau.in) ની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ કૃષિ તાંત્રિકતા / માહિતીનો ઉપયોગ માટેની શરતો (ડિસ્કલેમર)


અન્ય વિગત


  • નિયંત્રીત  વૃ‍‍ધ્ધ્‍િાવાળી જાતો ખેતરમાં  નીચે  વાવી શકાય છે જયારે અનિયંત્રીત અને નિયંત્રીત વાળી જાતોને સામે સામે તાર બાંધીને છોડને આધાર આપવો જરુરી છે.