ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

i-ખેડૂત(ikhedut.aau.in) ની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ કૃષિ તાંત્રિકતા / માહિતીનો ઉપયોગ માટેની શરતો (ડિસ્કલેમર)


રાસાયણિક ખાતર


  • ૩૭.૫:૩૭.૫:૬૨.૫: નાફોપો કિ/હે જમીન તૈયાર કરતી વખતે પાયામાં આ૫વું.
  • નાઈટ્રોજન ૩૭.૫  કિ/હે, ફેરરો૫ણીના એક મહિના ૫છી પૂર્તિ ખાતર તરીકેઆ૫વો.