ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

i-ખેડૂત(ikhedut.aau.in) ની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ કૃષિ તાંત્રિકતા / માહિતીનો ઉપયોગ માટેની શરતો (ડિસ્કલેમર)

ભીંડાપાકના વાવેતર અને ખેતી ૫ઘ્ધ્તિ
ભીંડાપાકના વાવેતર અને ખેતી ૫ઘ્ધ્તિ
ભીંડાની જીવાતો
ભીંડાની જીવાતો
ભીંડાના રોગો
ભીંડાના રોગો
રીંગણની જીવાતો
રીંગણની જીવાતો
રીંગણના રોગો
રીંગણના રોગો
હાઇબીડ ટામેટા પાકના વાવેતર અને ખેતી ૫ઘ્ધતિ
હાઇબીડ ટામેટા પાકના વાવેતર અને ખેતી ૫ઘ્ધતિ
હાઇબ્રિડ મરચા વાવેતર અને ખેતી ૫ઘ્ધેતિ
હાઇબ્રિડ મરચા વાવેતર અને ખેતી ૫ઘ્ધેતિ
ટામેટીની જીવાતો
ટામેટીની જીવાતો
મરચા (સુધારોલ જાતો) પાકના વાવેતર અને ખેતી ૫ઘ્ધતિ
મરચા (સુધારોલ જાતો) પાકના વાવેતર અને ખેતી ૫ઘ્ધતિ
ટામેટીના રોગો
ટામેટીના રોગો
મરચીની જીવાતો
મરચીની જીવાતો
રીગણ(સુધારેલ જાતો)  વાવેતર અને ખેતી ૫ઘ્ધતિ
રીગણ(સુધારેલ જાતો) વાવેતર અને ખેતી ૫ઘ્ધતિ
મરચીના રોગો
મરચીના રોગો
ટામેટા (સુધારેલ જાત) પાકના વાવેતર અને ખેતી ૫ઘ્ધતિ
ટામેટા (સુધારેલ જાત) પાકના વાવેતર અને ખેતી ૫ઘ્ધતિ
હાઇબ્રીડ રીંગણ પાકના વાવેતર અને ખેતી ૫ઘ્ધમતિ
હાઇબ્રીડ રીંગણ પાકના વાવેતર અને ખેતી ૫ઘ્ધમતિ
સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર માટે ડુંગળી (શિયાળુ) ની ખેતી પદ્ધતિ
સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર માટે ડુંગળી (શિયાળુ) ની ખેતી પદ્ધતિ
કારીંગડાની વૈજ્ઞાનિક ખેતી
કારીંગડાની વૈજ્ઞાનિક ખેતી
સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર માટે ડુંગળી (ચોમાસું) ની  ખેતી પદ્ધતિ
સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર માટે ડુંગળી (ચોમાસું) ની ખેતી પદ્ધતિ
સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર માટે લસણની ખેતી પદ્ધતિ
સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર માટે લસણની ખેતી પદ્ધતિ
સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર માટે રીગણ (સુધારેલ જાતો) ની ખેતી પદ્ધતિ
સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર માટે રીગણ (સુધારેલ જાતો) ની ખેતી પદ્ધતિ
સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર માટે રીગણ (હાઇબ્રીડ) ની ખેતી પદ્ધતિ
સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર માટે રીગણ (હાઇબ્રીડ) ની ખેતી પદ્ધતિ
સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર માટે ટામેટા (સુધારેલ જાત) ની  ખેતી પદ્ધતિ
સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર માટે ટામેટા (સુધારેલ જાત) ની ખેતી પદ્ધતિ
સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર માટે ટામેટા (હાઇબ્રીડ)ની  ખેતી પદ્ધતિ
સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર માટે ટામેટા (હાઇબ્રીડ)ની ખેતી પદ્ધતિ
સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર માટે ભીંડાની ખેતી પદ્ધતિ
સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર માટે ભીંડાની ખેતી પદ્ધતિ
સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર માટે વાલોળ/પા૫ડીની ખેતી પદ્ધતિ
સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર માટે વાલોળ/પા૫ડીની ખેતી પદ્ધતિ
સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર માટે ગલકાની ખેતી પદ્ધતિ
સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર માટે ગલકાની ખેતી પદ્ધતિ
સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર માટે તૂરીયાની  ખેતી પદ્ધતિ
સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર માટે તૂરીયાની ખેતી પદ્ધતિ