ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


ઓછા ખર્ચે આરમદાયક રહેઠાણ


  • પશુ રહેઠાણ સારા હવા ઉજાસવાળું તથા સીધા તાપ – ટાઢ કે વરસાદથી રક્ષણ મળી રહે તેવું હોવું જરૂરી છે.
  • પશુઓને ઓછી જગ્યામાં બાંધી રાખવાથી તેમને ધણી અસુવિધા થાય છે તથા ખોરાકનું પાચન ઓછું થાય છે અને ચામડીના તથા અન્ય રોગો એકબીજામાં સહેલાઇથી પ્રસરે છે.
  • ગાયોને માથાદીઠ ૪૪ (૧૧ X ૪) અને ભેંસોને ૫0 (૧૨.૫ x ૪) ચો. ફૂટ જગ્યા મળી રહેવી જોઇએ.
  • રહેઠાણમાં ગમાણથી મૂત્રનીક સુધી પાકુ ભોંયતળીયું તથા ઢાળ આપેલો હોવો જોઇએ.
  • છાપરું ૧૦ થી ૧૨ ફૂટની ઉંચાઇએ હોવું જોઇએ. ભારતીય માનાંક સંસ્થા, નવી દિલ્હી એ કોઢના છાપરા માટે એસ્બેસ્ટોઝ સિમેન્ટ પતરાં કે ગેલ્વેનાઇઝ પતરાં વાપરવા માટે ભલામણ કરેલ છે. આ પતરાંની ઉપરની બાજુ સફેદ રંગ કરવાથી સૂર્યપ્રકાશ વધુ પરાવર્તિત થાય છે અને જાનવરો વધુ આરામદાયક સ્થિતિ અનુભવે છે અથવા ડાંગરના પૂળાનો થર છાપરાં ઉપર કરવાથી ઉનાળામાં ઘણો જ ફાયદો થાય છે. ઉનાળામાં પંખા – ફુવારાની સવલત આપવી
  • પશુઓને દિવસમાં બે કલાક છુટા કરવાથી કસરત મળી રહેશે અને લોહીનું પરિભ્રમણ વધતા ખોરાકનું પાચન સારી રીતે થશે. સાંધા જકડાઇ જવાના કે ખરીઓ વધવાના પ્રશ્નો અટકાવી શકાશે.