ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


સ્વાસ્થ્ય સંરક્ષણ


  • પશુપાલનના વ્યવસાયમાં પશુ આરોગ્યનું મહત્વ ખૂબ જ રહેલું છે. સારા તંદુરસ્ત જાનવરો જ વધુ દૂધ ઉત્પાદન આપી શકે. “પહેલુ સુખ તે જાતે નર્યા” તથા સારવાર કરતા રોગ અટકવો વધુ સારૂ છે. આ કહેવત પશુને પણ લાગુ પડે છે. જાનવરોને સંક્રમણ, પ્રજનનને લગતા તેમજ ખોરાકની તથા ચયાપચયની ઉણપના કારણે તથા રોગોથી બચાવવા તેના દર મહિનાના સ્વાસ્થ્ય પ્રોગ્રામને અનુસરવું જોઇએ તથા દરેક જાનવરના સ્વાસ્થ્યનો રેકોર્ડ રાખવો જોઇએ.
  • કેટલીક જીવાણું જન્ય બિમારીમાં પશુ સાજુ થયા બાદ પોતાનું અસલી દૂધ ઉત્પાદન ગુમાવે બેસે છે. આથી આપણી ગાય – ભેંસને રોગ મુક્ત રખવા નિયમિત રીતે ગળસૂંઢો, ખરવા – મોવાસા, કાળીયા તાવ જેવા રોગ સામેની પ્રતિકારક રસીઓ ડોકટરની સલાહ મુજબ મુકાવી જોઇએ. ચોમાસા પહેલા ગળસૂંઢાની તથા ફેબ્રુઆરી અને ઓગષ્ટ માસમાં ખરવા – મોવાસાની રસી મુકાવવી જોઇએ.
  • નાના વાછરડી/પાડીમાં છ માસની ઉંમર સુધી દર મહીને કૃમિનાશક દવાઓ આપવાથી કૃમિ નાશ થશે અને તેમનો વૃધ્ધિ દર જળવાઇ રહેશે.
  • બાહ્ય કૃમિઓ જેવા કે ઇતરડી, જુ, ચાંચડ, જીંગોડા વગેરેના નાશ માટે બ્યુટોકસ, મેલાથીઓન, પરમેથ્રીન ડેલ્ટામેથ્રીન જેવી જંતુનાશકનો છંટકાવ પશુચિકિત્સકની સલાહ મુજબ કરવો.
  • દૂધાળ ગાય – ભેંસમાં આઉનો સોજો છે કે નહીં તે તપાસવા માટે બજારમાં મળતી “મેસ્ટ્રીપ” ની પટ્ટી દૂધમાં પલાળતા આ રોગ છે કે કેમ તે સત્વરે જાણી, સમયસરની સારવાર કરી ખોટ નિવારી શકાય છે. આઉનો સોજાના રોગ થતો અટકાવવા માટે દોહતાં પહેલા અને પછી આંચળને જંતુનાશક દવાવાળા પાણીથી સાફ કરવા જોઇએ. આ સાફસૂફી માટે પોટેશ્યિમ પરમેંગેનેટ દવાનું આછુ ગુલાબી પાણી અથવા સેવલોન (૧ ભાગ સેવલોન ૫00 ભાગ પાણી) વાપરી શકાય.