ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


બકરી ના નિરણ માટે ગમાણ અને પાણીનો હાવડો


બકરી ના નિરણ માટે ગમાણ અને પાણીનો હાવડો