ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

i-ખેડૂત(ikhedut.aau.in) ની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ કૃષિ તાંત્રિકતા / માહિતીનો ઉપયોગ માટેની શરતો (ડિસ્કલેમર)


વેતરના ચિન્હોની માહિતી


  • અયડવું:- ગાયોમાં મુખ્ય રૂપથી જોવા મળે છે. ભેંસો અચડતી નથી.
  • દૂધ ડબકાઈ જવું:- અમુક ગાય અને ભેંસો જો દૂધાળ હોય તો દૂધ આપતી નથી.
  • યોનિનો સોજો અને લાલાશ:- પશુની યોનિના  ભાગે સોજો આવે છે. કરચલીઓ અદશ્ય થઈ જાય છે. અંદરના ભાગમાં લાલાશ હોય છે.
  • યોનિમાંથી ચીકણા પદાર્થનું નિકળવું:- યોનિ વાટે ચીકણું પદાર્થ સ્ત્રવિત થાય છે. ગાયોમાં લાળી સ્વચ્છ કાંચ જેવી પારદર્શક થઈ દોરી ની જેમ પાછળથી દેખાય છે. ત્યારે ગાય ચોકકસ વેતરમાં છે તેમ સમજવું.
  • ભેસમાં લાળી દોરીની જેમ પાછળથી લટકતી નથી, પણ એકજ જથ્થામાં ભેંસની આસપાસ પડેલી અથવા શરીર ના પાછળ ચોંટેલી નજરે પડે છે.
  • વારંવાર પેશાબ કરવું:- ભેંસોમાં આ ચિન્હ વેતર પારખવા માટે અગત્યનું છે વેતરની ઉત્તેજના ના લીધે તેના અંગોનું સંકોચન થઈ થોડી-થોડી વારમાં ટીપુ-ટીપું પેશાબ કરે છે.
  • કયારે બંધાવશો ?
  • વેતરમાં આવ્યા પછી વહેલી તકે બંધાવવી. શકય હોયતો બે વાર બંધાવવી.
  • વિયાણ પછી કયારે બંધાવશો ?
  • વિયાણના બે માસ પૂરા થયાં પછી વેતરનું ધ્યાન રાખવું અને ૩ માસ પછી બંધાવવી જેનાથી બે વિયાણ વચ્ચેનો ગાળો ૧૪-૧પ માસ જેવું રહે.