ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

i-ખેડૂત(ikhedut.aau.in) ની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ કૃષિ તાંત્રિકતા / માહિતીનો ઉપયોગ માટેની શરતો (ડિસ્કલેમર)


બંઘાવાની તારીખ ઉપરથી બકરાના વિયાણની અપેક્ષિાત તારીખ જાણો


ગર્ભકાળ ગણતરી ૧૪૭ દિવસ (પાંચ માસ)

બંઘાવાનો માસ અને તારીખ

 

જાન્યુઆરી

ફેબ્રુઆરી

માર્ચ

૧પ

રર

૧પ

રર

૧પ

રર

વિયાણ માટેનો માસ બકરી માટે

મે

જુન

જુલાઈ

ઓગષ્ટ

વિયાણ માટેની તારીખ બકરી માટે

ર૮

૧૧

૧૮

ર૮

૧ર

૧૯

ર૬

૧૬

બંઘાવાનો માસ અને તારીખ

 

એપ્રિ

મે

જુન

૧પ

રર

૧પ

રર

૧પ

રર

વિયાણ માટેનો માસ બકરી માટે

ઓગષ્ટ

સપ્ટેમ્બર

ઓકટોબર

નવેમ્બર

વિયાણ માટેની તારીખ બકરી માટે

ર૬

૧૬

રપ

૧૬

ર૬

૧૬

બંઘાવાનો માસ અને તારીખ

 

જુલાઈ

ઓગષ્ટ

સપ્ટેમ્બર

૧પ

રર

૧પ

રર

૧પ

રર

વિયાણ માટેનો માસ બકરી માટે

નવેમ્બર

ડીસેમ્બર

જાન્યુઆરી

ફેબ્રુઆરી

વિયાણ માટેની તારીખ બકરી માટે

રપ

૧૬

ર૬

૧૬

ર૬

૧૬

બંઘાવાનો માસ અને તારીખ

 

ઓકટોબર

નવેમ્બર

ડીસેમ્બર

૧પ

રર

૧પ

રર

૧પ

રર

વિયાણ માટેનો માસ બકરી માટે

ફેબ્રુઆરી

માર્ચ

એપ્રિ

મે

વિયાણ માટેની તારીખ બકરી માટે

રપ

૧૧

૧૮

ર૮

૧૧

૧૮

ર૭

૧૧

૧૮