ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


પ્રસ્તાવના


  • સ્વચ્છ દૂધ એટલે સ્વચ્છ જાનવરમાંથી આરોગ્યપ્રદ રીતે એકત્રિત કરેલ અને જેમાં ખૂબજ ઓછી માત્રામાં હાનિકારક જીવાણુંઓ અને રસાયણોના અવશેષ હોય અને જેને કોઇપણ પ્રકારની પ્રક્રિયા વગર લાંબો સમય સંગ્રહ કરી શકાય.