ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


રાસાયણીક ખાતરનો જ્થ્થો કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટરે


  • ૧૨૦-૬૦-૬૦ ના.ફો.પો. કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટરે
  • ઝીંકની ઉણપવાળી જમીનમાં દર વર્ષે ૮ કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટરે ઝીંક સલ્ફેટ આપવું