ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


જાતોના નામ


  • જી.ડબલ્યુ.૩૬૬
  • જી.ડબલ્યુ.૪૯૬,
  • જી.ડબલ્યુ.૩૨૨
  • લોક-૧

Images