ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


પાળા ચઢાવવા


  • વાવેતર બાદ એક માસ પછી પાક –ઢીંચણ જેટલી ઉંચાઈનો થાય ત્યારે પૂરક ખાતરનો પ્રથમ હપ્તો આપ્યા બાદ તરતજ યોગ્ય માપની કરબડી ના દાઢાને દોરી વિંટાળી અથવા રીઝર વડે પાળા ચઢા વવા જોઈએ. પાળા ચઢાવવાથી નિંદામણ અંકુશમાં આવે છે. કમોસમી વરસાદ થી છોડ ઢળી પડવાથી રક્ષાણ મળે છે તેમજ ખેતરમાનુંુ વધારાનુંંુ પાણી બહાર નીકળી જાય છે.