ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


અન્‍ય માવજત


પાકને ૫ક્ષીઓ અને ઉંદરથી બચાવવા નિયંત્રણના ૫ગલા લેવા.