ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

i-ખેડૂત(ikhedut.aau.in) ની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ કૃષિ તાંત્રિકતા / માહિતીનો ઉપયોગ માટેની શરતો (ડિસ્કલેમર)


આંતરખેડ અને નિંદામણ


  • આ પાકની શરૂઆતની વૃધ્િધ ઓછી હોય છે. જેથી ઝડપથી વૃધ્િધ પામતા નિંદામણની  સરખામણીમાં ભેજ, સુર્યપ્રકાશ અને પોષ્ાક તત્વોના કાર્યક્ષામ ઉપયોગની હરિફાઈમાં પાક ટકી શકતો નથી. પરિણામે પાક નબળો રહે છે. જેની સીધી અસર પાક ઉત્પાદન પર થાય છે. જેના માટે એેટ્રાજીન ૧ કિલો/હે(સ.ત) પ૦૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી વાવણી પછી તરતજ પરંતુ મકાઈનાં બીજ ઉગતા પહેલાં છંટકાવ કરવો જોઈએ. તથા ૪પ દિવસે એક હાથ નિંદામણ કરવું જોઈએ.