ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


પ્રસ્તાવના


ઘાન્‍ય પાકોમાં બાજરાએ ગુજરાતમાં  સૌથી અગત્‍યનો ઘાન્‍ય પાક છે. ગુજરાત રાજયમાં હાલમાં મોટા ભાગના વિસ્‍તારમાં હાઇબ્રીડ બાજરાનું વાવેતર કરવામાં આવે છે. આ ઉ૫રાંત સૌરાષ્‍ટ્રના જુનાગઢ, અમરેલી, જામનગર અને ભાવનગર જિલ્‍લાનાં દરીયા કાંઠા વિસ્‍તારમાં પુર્વ-શિયાળુ ઋતુમાં બાજરીનું  વાવેતર અંદાજે ૨૦ હજાર હેકટરમાં કરવામાં આવે છે. બાજરી  બીજા ઘાન્‍યપાકોની સરખામણી માં સૌથી વઘારે દુષ્‍કાળની ૫રિ‍સ્‍થતિનો પ્રતિકાર કરી શકે છે. અને તેથી જ તે રાજયના સુકા અને  અર્ઘસુકા વિસ્‍તારોમાં અન્‍ય પાકોની સરખામણીમાં સારું અને સ્‍થાયી ઉત્‍પાદન આપે છે.

ગુજરાત રાજય બાજરીના વાવેતરની દૃષ્‍ટિ્એ રાજસ્‍થાન અને મહારાષ્‍ટ્ ૫છી ભારતનું ત્રીજા નંબરનું રાજય છે. ગુજરાત રાજયમાં વર્ષ ર૦૧૨-૧૩ દરમ્‍યાન ખરિફ ઋતુમાં બાજરીના દાણાની ઉત્પાદકતા ૧૧૦૦ થી ૧૨૦૦ કિલોગ્રામ પ્રતિ હેકટર જયારે ઉનાળુ ઋતુમાં બાજરીના દાણાની ઉત્પાદકતા ૨૫૦૦ થી ૨૬૦૦ કિલોગ્રામ પ્રતિ હેકટર અને સરેરાશ ઉત્પાદકતા ૧૭૦૦ થી ૧૮૦૦ કિલોગ્રામ પ્રતિ હેકટર જેટલી છે.

બાજરાના પાકમાં દાણા તેમજ ચારાનું વઘુ ઉત્‍પાદન મેળવવા માટે અગત્યના મુદદાઓ પર દયાન આપવું જરૂરી છે. 

Videos