ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


નીદણ વ્યવસ્થાપન


નાગલીનાં છોડનો શરૂઆતનો વિકાસ ધીમો હોવાથી શરૂઆતનાં ૪પ દિવસ ખેતરને નીંદાણ મુકત રાખવું. ફેરરોપણી બાદ જરૂર પ્રમાણે નીંદામણ કરવાથી ઉત્પાદનમાં વધારો કરી શકાય છે.