ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

i-ખેડૂત(ikhedut.aau.in) ની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ કૃષિ તાંત્રિકતા / માહિતીનો ઉપયોગ માટેની શરતો (ડિસ્કલેમર)


પારવણી


  • સારા અને ભરાવદાર ડોડવા મળી રહે તે માટે બે છોડ વચ્ચે પયર્ાપ્ત અંતર જળવાઈ રહે તે માટે પાક ૧પ થી ર૦ દિવસનો થાય ત્યારે રોગ જીવાત મુકત તંદુરસ્ત છોડ ર૦ સે.મી. ના અંતરે રહે તેમ પારવણી કરવી જોઈએ. મોડી પારવણી કરવાથી ઉત્પાદન પર અસર થાય છે.