ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


કાપણી


1. કાપણીનો સમય:

સંયોજીત જાતોઃ  ૮૦ થી ૯૦ દિવસ

સંકર જાતોઃ ૧૦૦-૧૨૦ દિવસ

 

2. ઉત્‍પાદન કિલો/હેકટર:

સંયોજીત જાતોઃ ૩૦૦૦ થી ૪૦૦૦ કિલો/હે

સંકર જાતોઃ ૪૫૦૦ થી ૭૦૦૦ કિલો/હેકટર