ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

i-ખેડૂત(ikhedut.aau.in) ની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ કૃષિ તાંત્રિકતા / માહિતીનો ઉપયોગ માટેની શરતો (ડિસ્કલેમર)


જાતની પસંદગી


  • શંકર જાતો રાસાયણિક ખાતરોને ખુબ જ સારી રીતે પ્રતિભાવ  આપતી હોઈ તથા પિયતની ખાતરી હોવાથી શિયાળુ ઋતુ માટે શંકર જાતની જ પસંદગી કરવી જોઈએ ,જેમાં  પીળી મકાઈ માં  નીચે દશર્ાવ્યા પૈકી કોઈ પણ શંકર જાતની પસંદગી કરવી જોઈએ.
  • જાત  ઉત્પાદન ક્ષામતા (ટન/હે)       પાકવાની મુદત
  • એચ કયુ પી એમ ૧      ૬.પ થી ૭   ૧પ૦ દિવસ
  • કોઈમબ્તુર ૬       ૮ થી ૯      ૧પ૦ દિવસ
  • એચ એમ ૧૦      ૬.પ થી ૭   ૧૪૦ થી ૧પ૦ દિવસ
  • એચ એમ ૧૧      પ.પ થી  ૬ ૧૪૦ થી ૧પ૦ દિવસ
  • ડી એચ એમ ૧૧૭ ૭ થી ૭.પ   ૧૪૦ થી ૧પ૦ દિવસ
  • આ ઉપરાંત અખિલ ભારતીય સંકલિત યોજના અંર્તગત મકાઈ પાક પર ચકાસણીના આધારે ભલામણ થયેલ ખાનગી કંપનીની શંકર જાતો પણ વાવેતર હેઠળ  લઈ શકાય .