ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


નિંદામણ અને આંતરખેડ


એટ્રાજીન ર કિલો/હે વાવ્‍યા પછી પરંતુ છોડના ઉગતા પહેલાં ઉંધે પગે છંટકાવ કરવો.

Images