ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


ખાતર વ્યવસ્થાપન


સામાન્ય રીતે રાસાયણિક ખાતરો માં નીચે મુજબની જરૂરીયાતો રહે છે.

સ્થાનિક જાતો                    :     ૪૦ કિલો નાઈટ્રોજન + ર૦ કિલો ફોસ્ફરસ

સંકર વધુ ઉપજ આપતી      :     ૮૦ કિલો નાઈટ્રોજન + ૪૦ કિલો ફોસ્ફરસ

સીમાંત ખેડૂતો માટે    :     ૪૦ કિલો નાઈટ્રોજન + ૪૦ કિલો ફોસ્ફરસ

જુવારની વાવણી સમયે ફોસ્ફરસનો પુરેપુરો જથ્થો અને નાઈટ્રોજનનો અડધો ડોઝ આપવો. જુવારની વાવણી પછી ૩૦-૪૦ દિવસ બાદ બાકી નાઈટ્રોજન પૂતર્િ ખાતરનો હપ્તો બે હારની વચ્ચે દંતાળથી ઓરીને આપવો.