ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

i-ખેડૂત(ikhedut.aau.in) ની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ કૃષિ તાંત્રિકતા / માહિતીનો ઉપયોગ માટેની શરતો (ડિસ્કલેમર)


ખાતર વ્યવસ્થાપન


સામાન્ય રીતે રાસાયણિક ખાતરો માં નીચે મુજબની જરૂરીયાતો રહે છે.

સ્થાનિક જાતો                    :     ૪૦ કિલો નાઈટ્રોજન + ર૦ કિલો ફોસ્ફરસ

સંકર વધુ ઉપજ આપતી      :     ૮૦ કિલો નાઈટ્રોજન + ૪૦ કિલો ફોસ્ફરસ

સીમાંત ખેડૂતો માટે    :     ૪૦ કિલો નાઈટ્રોજન + ૪૦ કિલો ફોસ્ફરસ

જુવારની વાવણી સમયે ફોસ્ફરસનો પુરેપુરો જથ્થો અને નાઈટ્રોજનનો અડધો ડોઝ આપવો. જુવારની વાવણી પછી ૩૦-૪૦ દિવસ બાદ બાકી નાઈટ્રોજન પૂતર્િ ખાતરનો હપ્તો બે હારની વચ્ચે દંતાળથી ઓરીને આપવો.