ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

i-ખેડૂત(ikhedut.aau.in) ની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ કૃષિ તાંત્રિકતા / માહિતીનો ઉપયોગ માટેની શરતો (ડિસ્કલેમર)


વાવણી


  • સામાન્ય રીતે સમયસરની વાવણી વધુ ઉત્પાદન માટે મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. શિયાળુ મકાઈનું સામાન્ય રીતે ૧પ ઓકટોબર થી નવેમ્બર ના પ્રથમ અઠવાડીયા સુધીમાં વાવેતર કરી દેવુંુ જોઈએ. બિયારણનો દર હેકટર દીઠ ર૦ કિલો રાખવો જોઈએ.