ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

i-ખેડૂત(ikhedut.aau.in) ની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ કૃષિ તાંત્રિકતા / માહિતીનો ઉપયોગ માટેની શરતો (ડિસ્કલેમર)


બિયારણની માવજત


  • બીજને વાવતાં પહેલાં ૧ કિલો બીજ દીઠ ર થી ૩ ગ્રામ કેપ્ટાન અથવા થાયરમનો પટ આપો. ર૪ કલાક પછી એઝેટોબેકટર અથવા અઝોસ્પાઈરીલમ અને પી.એસ.બી. ૧૬ કલ્ચરનો ૧ કિલો બીજ માટેે પ૦ ગ્રામ લેખેે પટઆપી છાંયડે સુકવી ઉપયોગમાં લો.