ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


પ્રવાહી જૈવિક ખાતરની વિશિષ્ટતા


  • અવધિ ૧ વર્ષ
  • ૧૦ કરોડ સૂક્ષ્મજીવાણું પ્રતિ મિલિ લિટર
  • વપરાશ અને વહન સરળ
  • ખેડૂતોમાં આવકાર્ય
  • ટપક પધ્ધતી માટે સાનુકૂળ
  • ગ્રીન હાઉસ માટે અનુકૂળ
  • નાઈટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ ખાતરની   ૨૫ %  બચત
  • ઉત્પાદનમાં ૮- ૧૦ % વ્રુધ્ધિ