ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


પ્રસ્તાવના


  • ધાન્ય પાકોમાં મકાઈ ઘણો જ અગત્યનો પાક છે.આ  વર્ગના બધા પાકો જેવા કે બાજરી,ઘંઉ તથા ડાંગરની સરખામણીંમાં હાઈબ્રીડ મકાઈમાં ઉત્પાદન આપવાની ક્ષામતા ઘણી જ વધારે રહેલી છે.        આપણા વિસ્તારમાં ચોમાસુ મકાઈ ઘણાં કારણોસર ઓછુ ઉત્પાદન આપે છે.પરિણામે બીજા રાજયોની સરખામણીમાં ચોમાસુ ઋતુમાં મકાઈનુંુ   સરેરાશ ઉત્પાદન ઓછુું આવે છે. છેલ્લા કેટલાક વષ્ર્ોા થી ગુજરાતમાં  શિયાળુુ મકાઈનો પાક સફળતા પૂર્વક લઈ શકાય છે.તેેવુ અખતરાઓ પરથી તેમજ ખેડૂતોના અભિપ્રાયો પરથી જાણવા મળેલ છે.આપણા રાજયમાં શિયાળુ મકાઈનુું વાવેતર ૮પ હજાર હેકટરમાં મુખ્યત્વે પંચમહાલ,દાહોદ,વડોદરા,સાબરકાંઠા અને બનાસકંાઠા જિલ્લાઓમાં થાય છે.
  • ચોમાસુ ઋુતુ કરતાં શિયાળુ મકાઈના પાકનુુ હેકટરે ર થી ૩ ગણું વધુ ઉત્પાદન મળે છે. કારણકે
  • આ ઋતુુમાં પાક પિયત હેઠળ લેવાનો હોઈ પાણીંનુું નિયમન ઘણુ સારી રીતે થઈ શકે છે. જેથી આપેલા રાસાયણીક ખાતરોનો કાર્યક્ષામ રીતે ઉપયોગ થાય છે.
  • શિયાળામાં ચોમાસા કરતાં સૂર્ય પ્રકશ વધુુુ મળવાથી છોડમાં પ્રકાશ  સંશ્લેષ્ાણની કિ્રયામાં વધારો થાય છે.પરિણામેે ઉત્પાદન વધુ મળે છે.
  • શિયાળામાં રોગ જીવાત અને નિંદામણનો ઉપદ્રવ ઘણો ઓછો હોય છે.
  • શિયાળુ મકાઈનો પાક સંપૂર્ણ પિયત આધારીત હોઈ જયંા પિયતની સગવડ હોય ત્યાં લઈ શકાય છે.
  • આ પાકમાં ટપક પિયત પધ્ધતિ પણ ખુબ જ અનુકુળ હોઈ ઓછા પાણીએ પણ પાક લઈ શકાય છે.