ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


આંતરપાક તરીકે તુવેરની ખેતી


સામાન્ય રીતે તુવેરનું વાવેતર બાજરી, જુવાર, મકાઈ, મગફળી વગેરે પાકો સાથે આંતરપાક તરીકે મિશ્રપાક તરીકે કરવામાં આવે છે.

Images