ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


રાસાયણિક ખાતર -


  • સામાન્ય રીતે વહેલી પાકતી કમ્પોઝીટ જાતો માટે હેકટર દીઠ ૮૦ કિલો નાઈટ્રોજન અને ૪૦ કિલો ફોસ્ફરસની જરૂરીયાત રહે છે.  જે પૈકી પાયામાં હેકટરે ૮૭ કિલો ડીએપી અને ૧૦ કિલો યુરીયા અને ઉભા પાકમાં ઢીંંચણ જેટલી ઉંચાઈએ હેકટરે ૪પ કિલો યુરીયાનો પ્રથમ હપ્તો ચાસમાં આપવો  અને ચમરી દેખાવાની શરૂઆત થાય ત્યારે ૪પ કિલો યુરીયાનો બીજો હપ્તો ચાસમાં  આપવો. હાઈબ્રીડ  જાતો માટેહેકટર દીઠ ૧ર૦ કિલો નાઈટ્રોજન અને ૬૦ કિલો ફોસ્ફરસની જરૂરીયાત રહે છે જે પૈકી  પાયામાં હેકટરે ૧૩ર કિલો ડીએપી ૩૬ કિલો યુરીયા આપવું અને ઉભા પાકમા  ચાર  પાનની અવસ્થાએ ૪૦  કિલો યુરીયાનો પ્રથમ હપ્તો  આપવો,  આઠ પાનની અવસ્થાએ ૪પ કિલો યુરીયાનો બીજો હપ્તો  આપવો ,  ચમરી દેખાવાની શરૂઆત થાય ત્યારે ૩૬ કિલો યુરીયાનો ત્રીજો હપ્તો  આપવો અને   દાણા ભરાવવાની અવસ્થાએ ૧પ કિલો યુરીયાનો ચોથો હપ્તો  આપવો જોઈએ. હાલમાં ગુજરાત રાજયની જમીનમાં ઝીંકની ઉણપ જોવા મળેલ છે. જેથી ઝીંકની ઉણપ હોય તેવા ખેડૂતોએ જમીનમાં હેકટરે ર૦ કિલો ઝીંક સલ્ફેટ પાયામાં આપવો.