ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


વાવણી અંતર


  • કમ્પોઝીટ જાતો માટે બે માસ વચ્ચેે ૬૦ સે.મી. અને બે છોડ વચ્ચે ૧૮ થી ર૦ સે.મી. નું અંતર રાખવું જયારે હાઈબ્રીડ જાતો માટે ૭પ સે.મી. × ર૦ સે.મી. નું અંતર રાખવું.