ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


બિયારણની માવજત


  • વધારે ઉત્પાદન મેળવવા બીજ એ સોૈથી અગત્યનું પરીબળ છે. જેથી જાતની પસંદગી , બીજ માવજત માટે ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ.
  • બિયારણની માવજત બીજને વાવતાં પહેલાં ૧ કિલો બીજ દીઠ ર થી ૩ ગ્રામ કેપ્ટાન અથવા થાયરમનો પટ આપો. ર૪ કલાક પછી એઝેટોબેકટર અથવા અઝોસ્પાઈરીલમ અને પી.એસ.બી. ૧૬ કલ્ચરનો ૧કિલો બીજ માટેે પ૦ ગ્રામ લેખેે પટઆપી છાંયડે સુકવી ઉપયોગમાં લેવા ભલામણ છે.