ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


મિશ્રપાક


  • ઓટને મકાઈ સાથે ર૫ સે.મી. ના અંતરે આડી-ઉભી વાવણી કરતાં સારી ગુણવત્‍તાવાળા લીલાચારાનું વધુ ઉત્પાદન મળે છે. તેજ પ્રમાણે ર૫ સે.મી. ના અંતરે રજકા સાથે આડી-ઉભી વાવણી કરવાથી ચારાનું ઉત્પાદન તેમજ પ્રોટીનનું પ્રમાણ વધુ મળે છે.