ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

i-ખેડૂત(ikhedut.aau.in) ની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ કૃષિ તાંત્રિકતા / માહિતીનો ઉપયોગ માટેની શરતો (ડિસ્કલેમર)


પાકસંરક્ષણ


  • આ પાકમાં ખાસ કોઈ રોગ-જીવાતના પ્રશ્‍નો જોવા મળતા નથી તેથી જંતુનાશક દવા છાંટવાની જરૂરીયાત ઉભી થતી નથી.