ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


પાકસંરક્ષણ


  • આ પાકમાં ખાસ કોઈ રોગ-જીવાતના પ્રશ્‍નો જોવા મળતા નથી તેથી જંતુનાશક દવા છાંટવાની જરૂરીયાત ઉભી થતી નથી.