ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

i-ખેડૂત(ikhedut.aau.in) ની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ કૃષિ તાંત્રિકતા / માહિતીનો ઉપયોગ માટેની શરતો (ડિસ્કલેમર)


સુધારેલી જાતો


  • ઓટના પાકમાં ઘણી જાતો વિકસાવવામાં આવી છે તે પૈકી જેએચઓ-૮રર અને કેન્‍ટ જાત ખૂબજ પ્રચલિત છે.