ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


સુધારેલી જાતો


  • ઓટના પાકમાં ઘણી જાતો વિકસાવવામાં આવી છે તે પૈકી જેએચઓ-૮રર અને કેન્‍ટ જાત ખૂબજ પ્રચલિત છે.