ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

i-ખેડૂત(ikhedut.aau.in) ની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ કૃષિ તાંત્રિકતા / માહિતીનો ઉપયોગ માટેની શરતો (ડિસ્કલેમર)


કા૫ણી


  • લીલાચારા માટે પાક ગાભે આવે ત્‍યારે કે થોડા છોડમાં ફુલ આવે કે તરત જ બાજરીના પાકની કા૫ણી કરવી હિતાવહ છે. બીજી કા૫ણી લેવી હોય તો પ્રથમ કા૫ણી બાદ ૩૦ થી ૪૦ દિવસે કરવી જોઈએ.