ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


પાછલી માવજત અને આંતર ખેડ


  • પાક એક માસનો થાય ત્‍યારે આંતર ખેડ કરવી નિંદામણ હોય તો હાથથી નિંદામણ કરી કાઢી નાખવું જોઈએ.