ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

i-ખેડૂત(ikhedut.aau.in) ની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ કૃષિ તાંત્રિકતા / માહિતીનો ઉપયોગ માટેની શરતો (ડિસ્કલેમર)


પાછલી માવજત અને આંતર ખેડ


  • પાક એક માસનો થાય ત્‍યારે આંતર ખેડ કરવી નિંદામણ હોય તો હાથથી નિંદામણ કરી કાઢી નાખવું જોઈએ.