ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

i-ખેડૂત(ikhedut.aau.in) ની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ કૃષિ તાંત્રિકતા / માહિતીનો ઉપયોગ માટેની શરતો (ડિસ્કલેમર)


પિયત


  • ચોમાસુ બાજરીમાં જો વરસાદની ખેંચ હોય તો જ પિયત આ૫વું અને ઉનાળુ બાજરીમાં ૧૦ થી ૧૫ દિવસનાં અંતરે પાણી આ૫વું જોઈએ.