ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


ઉત્પાદન


  • ચોમાસામાં ૩૦૦ થી ૪૦૦ કિવન્‍ટલ, શિયાળામાં ૪૦૦ થી ૫૦૦ કિવન્‍ટલ અને ઉનાળામાં ૩૫૦ થી ૪૫૦ કિવન્‍ટલ પ્રતિ હેકટરે ઉત્પાદન મળે છે.