ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

i-ખેડૂત(ikhedut.aau.in) ની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ કૃષિ તાંત્રિકતા / માહિતીનો ઉપયોગ માટેની શરતો (ડિસ્કલેમર)


ઉત્પાદન


  • ચોમાસામાં ૩૦૦ થી ૪૦૦ કિવન્‍ટલ, શિયાળામાં ૪૦૦ થી ૫૦૦ કિવન્‍ટલ અને ઉનાળામાં ૩૫૦ થી ૪૫૦ કિવન્‍ટલ પ્રતિ હેકટરે ઉત્પાદન મળે છે.