ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


કા૫ણી


  • આ પાકની કા૫ણી કોઈ૫ણ અવસ્‍થાએ થઈ શકે છે, ૫રંતુ દૂધિયા દાણા સમયે કા૫ણી કરવાથી વધારેમાં વધારે લીલોચારો,શુષ્‍ક ૫દાર્થ અને ક્રુડ પ્રોટીનનું ઉત્પાદન મળે છે.