ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


નિંદણ નિયંત્રણ


  • એક આંતરખેડ અને વાવણી ૫છી ૩૦ થી ૩૫ દિવસે એક વખત હાથથી નિંદામણ કરવું.